DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Database ontwerpen
Kadaza   Magister   Rooster
Er worden verschillende aanvullende eisen gesteld aan deze opdracht. Er moet bijvoorbeeld uit het gebruik van It's Learning en uit je logboek blijken dat je de studielast evenredig hebt verdeeld over de nog resterende tijd tot de inleverdatum. Dit houd in dat je minimaal per week een half uur thuis werkt aan de opdracht.

Het is de bedoeling om in Access een werkende programma-interface te maken. Door creatief denken, gebruik maken van de Help functie en overleggen met je docent moet je het eisenpakket zelf zinvol uitbreiden. Door zelf te onderzoeken wat de verschillende mogelijkheden van Access zijn moet je de functionaliteit van het databaseprogramma nog verder vergroten.

Zorg dat de database inclusief navigatie eerst naar behoren werkt alvorens tijd te gaan besteden aan de lay-out (lettertype, achtergronden, uitlijningen e.d). Wanneer er wijzigingen nodig zijn in de structuur van de database dan heeft dat namelijk gevolgen voor de werking en de lay-out van de formulieren.

Bewaar minimaal wekelijks een versie van de database zover als deze af is. Schrijf in de naam van de database het weeknummer. Werk vervolgens de week daarop verder met een kopie. Alle wekelijkse versies van je database en jullie logboeken moeten uiteindelijk worden ingeleverd.

Hieronder staat een logische volgorde van de stappen die je bij deze opdracht kunt uitvoeren.
Licht deze stappen voor jullie database nader toe in het 'Plan van aanpak'.

1e stap
Maak afspraken met je partner over je opdracht. Kies een database en maak voor de opzet en de tijdsplanning een plan van aanpak. Bepaal welke functionaliteit je aan het programma wilt geven.

2e stap
De verschillende eigenschappen van de velden in de beide tabellen dienen aangepast te worden. Denk daarbij in elk geval aan het gegevenstype en de veldlengte. Maak de veldlengte niet langer dan strict noodzakelijk. Je zult de tabellen uit moeten breiden met velden die relevant zijn voor de database die jullie voor ogen hebben. Gebruik daarbij in elk geval een veld met de mogelijkheid om afbeeldingen op te slaan.

3e stap
Ieder record in de tabel krijgt door autonummering of op een andere manier een unieke code. Bij de tabellen dien je daarna de sleutels te plaatsen. Er moet ook een één-op-veel relatie worden vastgelegd tussen de tabellen.

4e stap
De tabellen moeten elk voldoende records bevatten waarmee je alle query's, formulieren en rapporten goed uit kunt proberen. Je maakt, voordat je de gegevens gaat invoeren, een formulier met een subformulier van beide tabellen. Hiermee kun je zo efficiënt mogelijk records toevoegen.
Alvorens je verder gaat met de volgende stap is het verstandig om dit te laten controleren door de docent.
Alle gegevens die je invoert dienen zo realistisch mogelijk te zijn. Je kunt hiervoor verschillende bronnen raadplegen.

5e stap
Je maakt minimaal 10 query's die functioneel zijn voor de gebruiker. De query met een gesorteerd totaaloverzicht van alle gegevens uit de database mag zeker niet ontbreken. Je ontwerpt van alle query's een overzichtelijk rapport.

6e stap
Je dient een welkomsformulier te maken. Dit formulier moet toegang geven tot aparte formulieren voor onder andere het weergeven en wijzigen van de gegevens. Het echte minimum aantal formulieren is 8.
Minimaal twee formulieren moeten ook een sub-formulier bevatten.

Maak van alle query's een rapport. De rapporten dienen allemaal verzameld via een apart afdrukformulier uitgeprint te kunnen worden. Hierbij moet je een knop maken om te printen direct naar de printer en je moet een knop maken om een voorbeeld op het scherm te laten zien. Op het afdrukvoorbeeld maak je ook een knop om terug te keren naar het afdrukformulier.
Zorg er voor dat de originele navigatieknoppen zo mogelijk vervangen worden door eigen knoppen met een duidelijke lay-out.

Je moet voor het openen en sluiten van formulieren gebruik maken van macro's die je opstart met behulp van een knop. De macro's krijgen een logische naam waarin duidelijk is van welk formuliernaam naar welk formuliernaam wordt doorgeklikt. Er zijn dus telkens 2 macro's nodig om heen en weer te navigeren tussen 2 formulieren.


7e stap
Het databaseprogramma moet ook bij het openen meteen opstarten met jullie welkomsformulier.
Controleer dat de database inclusief navigatie naar behoren werkt. Nadat je de werking van je database hebt getest ga je de lay-out nog verder verfraaien. Denk aan lettertype, achtergronden, uitlijningen e.d.

8e stap
Schrijf de reflectie over het verloop van jullie opdracht en lever de opdracht in volgens de inleverprocedure op It's Learning.

Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Alle documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de verschillende websites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Hieronder vinden jullie wat dat betreft nog extra informatie.

Alle uitwerkingen van jullie opdracht dienen op It's Learning, maar ook in een speciaal gereserveerde werkmap op het schoolnetwerk, geplaatst te worden.
De naam van de werkmap op het netwerk heeft de volgende lay-out:
Database <Cluster> <naamLL1><naamLL2>

Zet in alle documenten in de voettekst meteen al jullie namen en de datum.
Wanneer en hoe je de onderdelen van deze WebQuest definitief in moet leveren kunnen jullie terugvinden in de inleverprocedure, die tegen die tijd beschikbaar komt via It's Learning.